Organizace závěru školního roku 2019 – 2020 (měsíce června) vycházející z metodického dokumentu ministerstva školství, který možnosti běžného provozu školy a průběhu vzdělávání upravuje.

V týdnu od 8.6. do 19.6. 2020 nabízíme možnost realizaci třídnických hodin žáků 2. stupně.
Realizace této socializační aktivity pro žáky druhého stupně základní školy je nabídkou ze strany školy, přičemž pro její realizaci jsou zohledněny konkrétní personální, materiální a prostorové podmínky vzdělávací instituce.
Je tedy zřejmé, že každá škola na základě vyhodnocení zmiňovaných podmínek zváží, jestli tuto aktivitu zrealizuje, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o stejnou variantu režimu, který byl spuštěn pro žáky 1. stupně základních škol, ale spíše o možnost konzultací a konání třídnických hodin. Účast žáků bude dobrovolná a přesně termínově plánovaná. Bude i u této aktivity požadováno, aby každý žák při prvním vstupu do školy předložil čestné prohlášení a respektoval hygienické podmínky, které škola vytvořila pro zajištění ochrany zdraví dětí.

Čestné prohlášení můžete TU zaslat e-mailem nebo si ho případně vyzvednout na sekretariátu školy.


Další podrobné informace budou zveřejněny na stránkách základní školy.


14.6. – konec on – line výuky ve všech ročnících
V týdnu 15.6. – 21.6. – týden pro doklasifikování (uzavření známek); konání konzultací (konzultace musí být vždy po předchozí domluvě s vyučujícím).
22.6. – uzavření známek, klasifikační porada
25.6. – slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. ročníku
29.6. – 30.6. – předávání vysvědčení dle stanoveného rozpisu

Vážení rodiče,

v pondělí přivítáme ve škole přihlášené žáky z 1.-5.ročníku. Na děti se všichni učitelé moc těší. Dětem, které do školy nenastoupí, budou i nadále vytvářeny úkoly v rámci výuky online.

Jsme připraveni dodržet všechna hygienická pravidla tak,abychom dbali na zdraví Vašich dětí. S některými záležitostmi nám ale musíte pomoci i Vy.

Do školy mohou jen děti zcela zdravé a z rodin, kde nebyla nařízena karanténa a které nemají žádná zdravotní omezení. Každé dítě musí odevzdat čestné prohlášení o zdravotním stavu ( bez tohoto prohlášení nesmí být vpuštěno do školy). Děkujeme všem rodičům, kteří už vyřešili se svým třídním učitelem.

Dítě musí mít 2 roušky (v jedné přijde do školy, druhou má připravenou v aktovce v sáčku). Ve všech společných prostorách školy se pohybuje v roušce. Roušku při výuce sundá pouze na pokyn učitele.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli a hlásí zároveň ihned jakoukoliv změnu zdravotního stavu dítěte případně okolnost v rodině, která brání další účasti dítěte ve vzdělávání.

V případě ohrožení zdraví ostatních žáků a neuposlechnutí pokynů může být dítě po upozornění zákonného zástupce z výuky vyloučeno.

Příchod dětí do školy

Proběhne v přesných časech tak, aby se skupiny nepotkávaly. Před školou dbejte označení a rozestupů. Prosíme o dodržení časů.

plánek.png

1.seřadiště – Hlavní vchod:

V 7.45 – 1.A a 1.B

V 8.00 – 2.A, 2.B, 2.C

2.seřadiště – Vstup malou brankou od hřiště ( z chodníku) 

V 7.50 5.A a 5.B

3.Seřadiště – Vstup branou u jídelny až k zadnímu vchodu do školy

V 7.45 – 3.A, 3.B

V 8.00 – 4.A, 4.B

 

Výuka

Výuka probíhá v učebnách, ve třídě vyučuje celé dopoledne třídní učitel. Vzdělávací skupiny mají nastavené vyučovací hodiny takto:

Zvonění: 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 5.AB

1.h

8.00 – 8.45

2.h

8.55 – 9.40

3.h

9.55 – 10.40

4.h

10.50.-11.35

 

Zvonění : 2.ABC 4.AB(C)

1.h

8.15-9.00

2.h

9:10- 9:55

3.h

10.10-10.55

4.h

11.05.-11.50

 

Po ukončení dopolední části přivede učitel děti, které neobědvají , k hlavnímu vchodu.

 

Jídelna a stravování

Děti, které obědvají , budou odvedeny po skupinách do jídelny a stravovat se budou podle daného rozpisu:

Jídelna:

V 11.35

5.AB

V 11.50

4.AB

Ve 12.05

1.AB

Ve 12.15

2.ABC

Ve 12.25

3.AB

 

Po obědě budou odcházet třídy 5.AB, 4.AB vchodem u školní družiny. Žáky 1.-3. ročníku přivede paní vychovatelka nebo asistentka k hlavnímu vchodu.

 

Odpolední činnost

Přihlášené děti odevzdají přihlašovací list svému třídnímu učiteli. Podle údajů v tomto listu budou děti končit činnost ve 14.00, 15.00 nebo v 16.00. Paní vychovatelka nebo asistentka přivede děti v určenou hodinu k hlavnímu vchodu. Dané časy je nutné dodržovat. (Podrobné pokyny již rodiče obdrželi).

Všechny informace již byly rodičům zaslány. V případě dotazů kontaktujte svého třídního učitele.

 

Důležité upozornění!

Žádáme všechny rodiče, aby věnovali pozornost svému telefonu – musí být funkční a Vaše číslo je uloženo u třídního učitele. V případě zdravotního problému dítěte Vás budeme ihned kontaktovat a situaci vyřešíme.

 

 

Vážení rodiče, 

za týden se otevře škola pro žáky 1.stupně. V těchto dnech intenzivně upřesňujeme počty žáků a nastavujeme organizaci jednotlivých dnů. Všechny potřebné informace budeme zveřejňovat na  webových a FB stránkách školy a budou vám zasílány třídními učiteli.

Vytvořené skupiny budou učit třídní učitelé jednotlivých tříd a zároveň budou komunikovat s ostatními dětmi také on-line( posílání úkolů).

Před vstupem do školy je nutné odevzdat třídnímu učiteli vyplněné čestné prohlášení:

Prohlášení můžete TU zaslat mailem, případně si ho vyzvednout vytištěné na sekretariátu školy. O dalších možnostech vás bude informovat třídní učitel.

Pokud jste přihlásili žáka i k odpolední činnosti, vyplňte tento list a zašlete ho mailem svému třídnímu učiteli.

 

 

Hodnocení žáků se ve 2.pololetí tohoto školního roku bude řídit vyhláškou MŠMT 211/2020 ze dne 27.4.2020.
Žáci budou hodnoceni ze všech předmětů a dostanou na konci školního roku vysvědčení ( o jeho předání budou zákonní zástupci včas informováni).

§ 1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Další případy , které mohou při hodnocení nastat ( např. opravné zkoušky, nehodnocení žáka, atd…), budou i nadále řešeny podle platné školské legislativy.

Kompletní informace najdete na stránkách MŠMT. Odkaz zde.

Výuka 9.ročníku – příprava na přijímací zkoušky

Vážení rodiče, od pondělí 11.5.2020 začíná příprava žáků na přijímací zkoušky. Ještě jednou chceme upozornit, že docházka do školy je dobrovolná a hygienické podmínky jsou nastaveny tak, abychom splnili všechny požadavky epidemiologů a MŠMT.

Nacházíme se všichni ve složité situaci a cíl máme společný – úspěšná příprava a přijetí na SŠ a zároveň zachování zdraví dětí i učitelů.

Jak bude výuka probíhat a co musíme dodržet?

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou),

- dodržení odstupů 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné dodržovat u doprovodu žáka nebo členů společné domácnosti)

-          Výuka bude probíhat v pondělí, středu a pátek od 8.00 do 12.00 (dny výuky bylo nutné upravit podle personálních možností školy)

-          Žáci 1. skupiny (koordinátorem činností je p. učitelka Kučerová) budou vpouštěni do školy bočním vchodem do družiny v 7. 40 hodin.

-     Žáci 2. skupiny (koordinátorem činností je p. učitel Badura) budou v pouštěni do školy také bočním vchodem do družiny od 7.50 hodin.

Tyto skupiny budou postupně odvedeny do šaten, kde se přezují a pod vedením učitele odcházejí do stanovených učeben (1. skupina do učebny 6.A, druhá skupina do učebny 9.A).

  • Žáci budou obesláni sms zprávou, aby věděli, do které skupiny patří, a kdy mají nastoupit

-          Žáci s sebou musí mít sáček se dvěma rouškami (s jednou přijdou do školy, jednu mají v sáčku)

-          O povinnosti mít roušku při výuce rozhoduje vyučující, žáci musí jeho rozhodnutí respektovat

-          Nepřítomnost žáka je potřeba omluvit nejpozději do tří dnů

-          Bez odevzdaného čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn (někteří z vás již zaslali, někteří přinesou s sebou)

-          V průběhu pondělí budou žáci poučeni o nastavených pravidlech a toto poučení bude v písemné podobě zasláno také rodičům

-          Upozorňujeme rodiče, že při opakovaném porušení pravidel a ohrožení zdraví spolužáků a učitele může být žák po informování zákonného zástupce z přípravky vyloučen

-          Od pondělí je pro žáky, kteří se přihlásili ke stravování, zajištěn také oběd

-          V případě jakékoliv změny zdravotního stavu žáka je zákonný zástupce povinen ihned informovat vedení školy a bude seznámen s dalším postupem

 

Vše určitě zvládneme a věříme, že děti budou 8.6. 2020 úspěšné!

Vážení rodiče, milí žáci,
máme prvních pár dnů za sebou, je to náročné, řekl bych hektické, ale společnými silami to zvládáme a musím říct, že velmi dobře. Děkuji vám spolupráci a navázání komunikace. Děkuji učitelům za snahu se co nejrychleji adaptovat (nejen za podklady k výuce na dálku, ale především za hledání optimálních cest k zajištění vzdělávání vašich, „našich“😉, dětí).
Vše se mění, vyvíjí, a my na základě vámi poskytované zpětné vazby, na základě sledování různých zdrojů týkajících se vzdělávání a v souladu s projevem ministra školství Ing. Roberta Plagy, PhD., provedeme od začátku příštího týdne několik drobných změn.
TYTO ZMĚNY BUDOU PLATNÉ OD PONDĚLÍ 30.3.2020

Ze školního řádu:

 Dodatek – webové stránky školy jsou plnohodnotným zdrojem aktuálních informací o průběhu a organizaci výchovně – vzdělávacího procesu naší základní školy. V případě nedostupnosti internetového připojení je zdrojem těchto informací sdělení v žákovské knížce nebo jiná forma sdělení.

Dnes probíhá výuka podle rozvrhu:

Ve čtvrtek 5.3.2020 končí výuka pro dívky 7.AB po 4.hodině, v 9.B po 5.hodině.

V pátek 6.3. končí výuka v 6.C po 4.hodině.