Filozofie školy

Čtenářská gramotnost

V rámci podpory výuky českého jazyka se snažíme vyvíjet aktivity a účastnit se výzev a soutěží, které jsou zaměřeny na čtení a čtenářskou gramotnost. Máme na naší škole zapálené učitele, kteří knihami a literaturou žijí a jsou ochotni svůj čas i energii nad rámec svých povinností věnovat svým žákům. Vedení školy se snaží tyto aktivity podporovat i v rámci technického zázemí. Na škole byla v posledních letech vybudována samostatná čítárna, doplněna školní knihovna a v tomto školním
roce vznikly i čtenářské koutky.


Diferencovaná výuka

Filozofie vzdělávání na naší škole je již několik let založena na zohlednění individuálních vzdělávacích předpokladů každého dítěte. Vzhledem k tomu, že v hlavním proudu vzdělávání na běžných základních školách už nemůžeme hovořit o homogenních třídách, předpoklady ke vzdělávání u jednotlivých žáků jsou různé... přistoupili jsme k diferencované výuce. Na 1. stupni je realizovaná prioritně formou vnitřní diferenciace v dané třídě, na 2. stupni realizujeme diferencovanou výuku v českém jazyce a matematice, průřezem daného ročníku. Snažíme se tímto způsobem maximálně využit potenciál každého.


Všestranná pohybová příprava

Pilotně jsme na začátku tohoto školního roku pustili do činností spojených s všestrannou pohybovou přípravou dětí a žáků. Navázali jsme úzkou spolupráci s HCB Karviná a realizovali jsme několik společných aktivit pro zviditelnění se v blízkém okolí.
Uvnitř organizace nastavujeme mechanismy, které by nám v následujícím školním roce umožnili realizaci rozšířené výuky sportu a zřízení první sportovní třídy na 2. stupni ZŠ.
Jsme školou, která své žáky vede ke sportu a pohybovým aktivitám. Realizujeme školy v přírodě a ozdravné pobyty, pro žáky 2. stupně tradiční sportovní kurzy na horách (kurz snowboardingu a lyžování) a v závěru školního roku kurz vodní turistiky.


Jazyková příprava

Další prioritou je i na naší škole výuka cizích jazyků. Kromě angličtiny, kterou vyučujeme od první třídy, je našim dětem nabízena výuka ruského a španělského jazyka. I
v tomto případě je výchovně vzdělávací proces veden plně kvalifikovanými a aprobovanými pedagogy. 

Můžeme s radostí konstatovat, že naše škola má od tohoto školního roku dvě moderní jazykové učebny se sluchátky, počítači, tablety a interaktivními tabulemi. Tyto učebny jsou využívány nejen k výuce jazyků, ale také k rozvoji čtenářské gramotnosti a logopedické průpravě. Učitelé těchto předmětů si i v tomto školním roce chtěli užít, jak zní prezentovaný cizí jazyk z úst rodilých mluvčích. Naši školu v rámci projektu AISEC mělo navštívit několik studentů, kteří by během týdne tradičně seznamovali žáky naší školy se zvláštnostmi jejich domovských zemí v jazyce anglickém.
 

Výuka ICT

Podmínky výuky ICT se výrazně mění, od letošního školního roku máme k dispozici moderně vybavenou specializovanou učebnu s tablety a dvě učebny z předchozích let.