Na Cihelní inovativně

Zveřejněno: 3. dubna 2024

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK) PODPORUJE OBLAST VÝZKUMU, VÝVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ .

OP JAK je tematicky zaměřený operační program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z něhož můžete čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027. Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 

Náš projekt se jmenuje NA CIHELNÍ INOVATIVNĚ. Projekt byl zahájen 1.7. 2023 a bude ukončen 31.12.2025.  Rozpočet projektu je 3 791 029 Kč. 

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Název přílohy Typ
Na Cihelní inovativně jpeg stáhnout