Základní informace ke školnímu stravování

Zveřejněno: 1. prosince 2022

 Přihlašování a odhlašování stravy
Přihlašování ke stravování
• Ke stravování přihlašuje žáka zákonný zástupce vyplněním přihlášky ke stravování. Tato přihláška je platná a závazná po celou dobu školního stravování. Vyplněním přihlášky se žák i zákonný zástupce zavazují k dodržování vnitřního řádu školní jídelny.
Odhlašování stravování
• odhlášky jsou přijímány na webu www.estrava.cz a nejpozději do 7.00 hodiny ranní, daného dne a to formou:
• SMS na mobilní telefon: 702 167 150
• Email: weberova.j@cihelni.cz

 

Nárok na dotované školní stravování
• Nárok na dotované školní stravování vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování.
• Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně.
• V případě nepřítomnosti žáka ve škole je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nepřítomnosti (pokud nebyl včas odhlášen) je možno ve školní jídelně vyzvednout oběd v určeném čase od 11.00 do 11.30 hod. (mimo hlavní výdejní doby).
• Neodhlášený a neodebraný oběd v době nepřítomnosti od 2. dne propadá bez náhrady a bude účtován do plné ceny nedotovaného oběda.
• Doplatek ceny oběda, bez finančního normativu na potraviny se skládá z režijních a mzdových nákladů včetně ziskové přirážky. Doplatek k úhradě na Jeden oběd pro žáka i zaměstnance školy je stanoven ve výši 41,00 Kč. Vyúčtování nedoplatku za oběd bude zahrnut do úhrady za uplynulý měsíc, a to na měsíc následující z účtů k 25. dni v měsíci.
• Zákonný zástupce je povinný informovat vedoucí školní jídelny ohledně zdravotních obtíží žáka nebo jiných skutečností, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

Strávníci
Finanční normativ na nákup potravin na jeden den: od dne 1. 1. 2023

STRÁVNÍCI 7-10 let
Stravné 29,00 Kč
STRÁVNÍCI 11-14 let
Stravné 33,00 Kč
STRÁVNÍCI 15 A více let
Stravné 41,00 Kč
CIZÍ STRÁVNÍCI – DŮCHODCI ZŠ
Stravné 68,00 Kč
CIZÍ STRÁVNÍCI – DŮCHODCI města Karviné
Stravné 79,00 Kč
CIZÍ STRÁVNÍCI
Stravné 82,00 Kč

 

 

Úhrada stravného 1. 1. 2023
Před zahájením stravování uhradí strávník jistinu – zálohu ve výši:
• 900,00 Kč žáci ZŠ
• 1 800,00 Kč cizí strávník – důchodce, ostatní cizí strávníci
Tato jistina bude použita na konci školního roku po vyúčtování předpisu stravného za měsíc červen. Ukončí-li strávník stravování v průběhu školního roku, jistina bude započtena do vyúčtování posledního stravovacího měsíce.
Platby za stravné se pak hradí u pravidelných strávníků zpětně za uplynulý měsíc. Strávníkům je úhrada umožněna provádět čtyřmi způsoby:
• Inkasem
• Poštovní poukázkou
• Bankovním převodem na účet: 115 – 7512230207/0100
• V hotovosti do pokladny školy je stravné přijato pouze výjimečně (týká se jen případného nepravidelného doplatku).
V případě úhrady stravného na základě poštovní poukázky je strávník povinen předložit k nahlédnutí vedoucí školní jídelny doklad o jejím zaplacení, a to vždy jeden den před zahájením stravování. Pokud strávník nemá uhrazené stravné, nemůže mu být strava vydána až do uhrazení platby.

 

  Dietní stravování

Dietní stravování školní jídelna poskytuje, pokud zákonný zástupce doloží:
• Žádost o souhlas s poskytováním dietní stravy pro strávníka.
• Potvrzení od registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb v oboru PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) žáka, že má zjištěnou dietu například - bezlepková nebo bezlaktózová.
• Organizace má uzavřenou smlouvu o zajišťování služeb s nutričním poradcem.