Školní poradenské pracoviště je tu pro vás!

Zveřejněno: 18. března 2024

Účel:
Vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu výchovy a vzdělávání.


Hlavní cíle:
- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- metodická pomoc učitelům při práci se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
- prevence a řešení výukových obtíží a školní neúspěšnosti
- podpora vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí
- podpora vzdělávání žáků mimořádně nadaných
- předcházení všem formám rizikového chování
- kariérové poradenství směřující k vhodné volbě dalšího vzdělávání žáků
- zkvalitňování spolupráce se zákonnými zástupci žáků
- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Členové školního poradenského pracoviště (ŠPP):
Mgr. Iva Mrózková – výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP    mrozkova.i@cihelni.cz
Mgr. Andrea Fránová – školní metodik prevence pro II. stupeň ZŠ    franova.a@cihelni.cz
Mgr. Markéta Blahutová – školní metodik prevence pro I. stupeň ZŠ   blahutova.m@cihelni.cz
PhDr. Mgr. Radka Mohylová – školní psycholožka   mohylova.r@cihelni.cz
Mgr. Radim Štefek – školní speciální pedagog pro ZŠ   stefek.r@cihelni.cz
Mgr. Marcela Pánková – školní speciální pedagog pro MŠ   pankova.m@cihelni.cz
Mgr. Marcela Adamcová – zástupkyně ředitele pro II. stupeň ZŠ    adamcova.m@cihelni.cz
Mgr. Lenka Trzaskalíková – zástupkyně ředitele pro I. stupeň ZŠ   trzaskalikova.l@cihelni.cz

Konzultační hodiny
Primárním dnem konzultací je úterý od 14:00 do 16:00 hodin.
Individuální konzultace je možno uskutečnit i v jiných termínech – vždy po předchozí domluvě, nejlépe elektronicky.
K domluvě konzultací se školní psycholožkou slouží žákům školy také schránka důvěry.